cellarer تخصصی بازیگر عارف لرستانی علت فوت عارف لرستانی

cellarer: تخصصی بازیگر عارف لرستانی علت فوت عارف لرستانی پزشکی قانونی

افسردگی بارداری می‌تواند بیولوژی جنین را عوض کردن دهد

یک مطالعه تازه از کالج پادشاهی لندن جهت نخستین بار یک ارتباط محتمل را بین افسردگی در دوران بارداری و تغییرات بیولوژیکی تعریف شده است در نوزاد دریافته اس..

ادامه مطلب

نگرانی‌ِ مالی خطر حمله قلبی را ۱۳ برابر شدت یافتن می‌کند

پزشکان هشدار دادند استرس و فشار مالی خطر حمله قلبی را تا ۱۳ برابر زیاد کردن می‌دهد.  نگرانی ِ مالی خطر حمله قلبی را ۱۳ برابر شدت یافتن می کند..

ادامه مطلب