cellarer تخصصی بازیگر عارف لرستانی علت فوت عارف لرستانی

cellarer: تخصصی بازیگر عارف لرستانی علت فوت عارف لرستانی پزشکی قانونی

نگرانی‌ِ مالی خطر حمله قلبی را ۱۳ برابر شدت یافتن می‌کند

پزشکان هشدار دادند استرس و فشار مالی خطر حمله قلبی را تا ۱۳ برابر زیاد کردن می‌دهد.  نگرانی ِ مالی خطر حمله قلبی را ۱۳ برابر شدت یافتن می کند..

ادامه مطلب